Klíčové výrazy

Napříč stránkami Junifyh jsou užity pojmy, které nemusí být hned srozumitelné. Abych ulehčil čtenáři čtení, tak jsou zde objasněny ty nejklíčovější z nich. Jejich význam je uveden ve stručné podobě napříč všem možným naukám. I když mnohé z nich jsou termíny od Carla Gustava Junga. Uvedený výklad slov není pevně daný. To znm., že to není pouze tak, jak je zde psáno. Je to jeden z  částečných a možných výkladů!

Duch – Nevědomí, Neviditelné, Subjekt celku, Energie celku, Vesmír, Neznámá, Božství, Bůh, Stvořitelská síla, Vše projevené. 

Duše – Nevědomí, Neviditelné, Neznámá, Energie jednotlivce, Učitel, Průvodce, Subjekt jednotlivce, Zdroj života, který ho umožňuje, Ekvivalent života.

Psyché – Prostor, kde se duše realizuje. Vnitřní, tak vnější svět. Kde končí psyché je otázkou.

Ego – Komplex, nahrazená lidská podoba božství. Slepá skvrna vědomí. Popis Já s kterým se mysl ráda identifikuje. 

Indián – Obraz Já v bohu. Vnitřní obraz Bytí v souladu sám se sebou a celkem.

Nevědomí – Nelineární Subjekt, který má vlastní vědomí, část psyché, které je z obrovské části neznámá. Patří tam duše, duch, sny atd. Tento subjekt je s námi spojen a komunikuje s námi. Jinými slovy božství.

Vědomí – Pouhá malá část psyché. Část Já, kterou si uvědomuji. 

Úroveň vědomí – Úroveň daného člověka. Jeho vyzrálost. Čím zralejší člověk, tím se vzdaluje Egu a přibližuje božství. 

Mysl – Má mnoho významů. Krišnamúrti mluví o moderním nahrazení slova Duše. Pjér mluví o nástroji vědomí.

Bůh – Stvořitelská síla. Tato energie nemá lidskou formu. Problém nastává v zabarvení tohoto slova vírou a náboženstvím.

Animus – Ženská část Duše. Energie Jing, nevědomá mužská energie ženy.

Anima – Mužská část Duše. Enegie Jung, něvědomá ženská energie muže.

Stín – Skrytá část duše. Vše, co si neuvědomujeme. Jádrem Stínu jsou inferiorní, méněcenné části v nás. 

Persona – Světlá stránka Já. Opak stínů. To, jak se prezentujeme a jak chceme být vnímáni.

Bytostné Já – Spontaneita, kontakt s bytostným Já je nepodmíněné štěstí. Děti jsou jim příkladem. Syntéza nevědomí a vědomí.

Spiritualita/ Duchovnost – Cesta do vnitra sebe. Poznávání sebe samého. Kontakt s neznámým nazýváme duchovní. Je to neviditelná cesta, proto je duchovní a také protože směřuje k duchu.

Individuace – Podoba duchovní cestě. Více ale specifický. Je to cesta k Bytostnému Já. Proces sjednocování stinných části sebe. Cesta ke zdroji Já, které má božský aspekt.

Příroda – Vnější a vnitřní učitel. Matka. Přirozenost, spontaneita, To, co je dané. Energie božství – boha – ducha.

Synchronicita – Smysluplná shoda událostí, jenž probíhá mimo nás, ve hmotě a my si uvědomíme její spojení s námi. Jinými slovy – Odraz naší vnitřní zkušenosti ve vnějším světě. Příklad – Procházím si určitým konfliktem a přátelé, nebo v televizi mluví o stejném problému, jak je třeba řešit.

Snění/ Sny – Svět, kdy se manifestuje a ožívá naše nevědomá část v nás. Opakem je bdělý stav.