Vědec

John Lilly

Upozornění čtenáři

“Z obecného pohledu tato kniha zaznamenává vnitřní a vnější zkušenosti autora. Jedná se tudíž o pokračování jeho předešlých knih pro ty, kdo je četli. Proto je to také kniha autobiografická. Zvolený styl měl autorovi umožnit s maximální výrazovou přesností popsat události, které hluboce prožíval a prociťoval. Některé z těchto událostí se týkaly vzájemné součinnosti se silami v lidských organizacích, v nichž autor působil. Autor použil tento styl z potřeby podělit se o své zážitky, aniž by způsobil újmu sobě nebo přátelům v těchto organizacích. Měl — a dosud má — pocit, že použitý styl mu umožňuje vyjádřit co možná nejobjektivněji neutrální hledisko. Všichni jsme lidé. Žádná známá inteligence jiného původu než lidského dosud nečte ani neslyší to, co píšeme nebo říkáme. Vše vztahujeme na člověka — komunikujeme pouze mezi sebou. Soudíme podle lidských měřítek. Žijeme pro lidské cíle. Ignorujeme jiné možné inteligence a komunikaci s nimi. Svým způsobem všichni nevědomě trpíme vnitřním neklidem, který nazývám „mezidruhovou deprivací“. Neznáme žádné kronikáře lidských událostí mimo náš druh, žádné soudce používající kritéria, jež nejsou vlastní lidem. Známe pouze svoji vlastní historii této planety. Naše ekonomika, zákony, politika, věda, literatura a organizace jsou antropocentrické. Antropomorfní tvar našeho těla nás omezuje na lidské činnosti a lidskou komunikaci. Kromě jiných výrazových forem použitých v této knize se autor zmiňuje o „Bytostech“ jiného původu, které ve svém vlastním hlubokém (vnitřním) Já při různých příležitostech zažil. Ze svého antropocentrického hlediska máme sklon takové události a jejich převod do psané formy označovat za fikci. V tomto smyslu je tato kniha fikcí, výtvorem autorovy představivosti.”